POLECAMY...

Żuławska tajemnica Miriam - Żuławska S.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi,

a więc czytaj razem z nami”

z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

skierowany dla przedszkoli i uczniów klas I – III szkół podstawowych

z terenu Powiatu Tureckiego

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu plastycznego „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Turku.

2.Celem konkursu „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami” jest:

a) uhonorowanie święta Dnia Rodzicielstwa Zastępczego poprzez działalność artystyczną dzieci,

b) promocja rodzicielstwa zastępczego,

c) promocja czytelnictwa i utrwalanie nawyku obcowania z książką,

d) rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci,

e) prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, tel. 63 289 24 06.

4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach:  https://www.pcpr.turek.pl/,

http://www.bibliotekapowiatowa.turek.pl/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100068795524953, https://www.facebook.com/pbpturek/?locale=pl_PL.

5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: https://www.pcpr.turek.pl/,

http://www.bibliotekapowiatowa.turek.pl/,  https://www.facebook.com/profile.php?id=100068795524953, https://www.facebook.com/pbpturek/?locale=pl_PL.

§2. ZASADY KONKURSU

1.Konkurs skierowany jest dla przedszkoli i uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Powiatu Tureckiego wyrażających chęć udziału w konkursie.

2. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna w formacie A4 wykonana w technice rysunkowej – kredka, płaska, na bloku technicznym.

3. Tematyką pracy konkursowej jest zilustrowanie swojej ulubionej postaci z bajki wraz jego rodziną, którą dziecko poznało i się zidentyfikowało czytając wspólnie                       z opiekunami. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Prace plastyczne powinny być opisane drukowanymi literami na odwrocie pracy wg poniższego wzoru: imię i nazwisko autora, klasa lub kategoria wiekowa, szkoła.

5. Wykonane prace wraz z wypełnionymi i własnoręcznie podpisanymi załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu umieszczone w kopercie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62 – 700 Turek lub Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Turku, ul. Spółdzielców 4, 62-700 Turek [z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami”]

§3. PRZEBIEG KONKURSU

1.Pracę konkursową należy dostarczyć lub przesłać do 23.05.2023 roku (do godziny 16.00).

2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału                              w Konkursie.

3. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

4. Kryterium oceny:

a) zgodność pracy z tematem,

b) jakość wykonania,

c) oryginalność i pomysłowość,

d) walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna i technika wykonania,

e) samodzielność wykonania.

5. Oceny pracy i wyboru zwycięzców dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora w terminie 25.05.2023roku.

6. Wręczenie nagród odbędzie się 30.05.2023r. w Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  :

https://www.pcpr.turek.pl/,

http://www.bibliotekapowiatowa.turek.pl/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100068795524953, https://www.facebook.com/pbpturek/?locale=pl_PL.

8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

9. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

§4. NAGRODY

1.Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w dwóch kategoriach:

a) I kategoria: przedszkola i klasy 0,

b) II kategoria: klasy I – III.

2. W każdej kategorii planuje się przyznanie nagród. Nagrodami w konkursie są dyplomy, nagrody rzeczowe.

3. Autorzy zwycięskich prac otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

4. Podsumowanie i ogłoszenie werdyktu konkursu odbędzie się za pośrednictwem mediów społecznościowych, z kolei informację o terminie i miejscu odebrania nagrody zwycięzca otrzyma telefonicznie.

§5.WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC

1.Uczestnictwo w Konkursie, poprzez zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2.Uczestnik/Uczestnicy Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża/ją zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu oraz promocją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

3. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Turku oraz Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku  nieodpłatnego                       i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzenie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet o, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do· wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, a także dla celów edukacyjnych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

§6.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 ze zm.), dalej zwanego RODO" informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest , adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek;

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: sekretariat@pcpr.turek.pl lub listownie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62- 700 Turek

3. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: m.wojtczak@pcpr.turek.pl.

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w oparciu o niezbędność przetwarzania  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.

5.Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych uczestników (opiekunów prawnych), a w przypadku laureatów i wyróżnionych (ich opiekunów prawnych) na publikację wizerunku.

6.Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.t lit. a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych                   z realizacją Konkursu.

7.Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.

8.Każdemu Uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

9.Każdemu Uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO .

11.Każdemu Uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

§7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

2.Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

4.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

6.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Metryczka
  2. Oświadczenie uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Metryczka:

 

Konkurs Plastyczny

„Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi,

a więc czytaj razem z nami”

 

 

Imię i Nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu):……………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kategoria konkursowa:

Przedszkole/ Szkoła (nazwa i adres): ………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji (miejscowość/gmina):…………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nr telefonu/adres e-mail (rodzica/opiekuna): ……………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Imię i Nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka: …………………………………………………………………….

 

- 0świadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie Plastycznym „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami”, zapoznałam (em) się z zapisami regulaminu i akceptuję wszystkie jego ustalenia.

- Wyrażenie zgody na uczestnictwo w ww. konkursie wiąże się nierozłącznie z wyrażeniem świadomej i konkretnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz opiekuna zawartych w metryczce w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku wizerunku uczestnika konkursu w formie zdjęć oraz filmów do dokumentacji imprezy i promocji.

 

……………………………………..

Podpis uczestnika konkursu

 

……………………………………………………

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi,

a więc czytaj razem z nami”

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

 

Niniejszym oświadczam iż:

1.Moje dziecko jest autorką/autorem zgłoszonej pracy konkursowej.

2. Zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich (zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r.,poz. 1062 ze zm.)

3. Zapoznałam/ zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatora konkursu nadesłanej przez mnie pracy konkursowej w działaniach promocyjnych związanych z konkursem i promocją.

5. Zgłoszona do konkursu praca nie została i nie zostanie zgłoszona do innych konkursów                   o podobnej tematyce.

 

 

…………………………………………….                                                    ……………………………

Czytelny podpis uczestnika konkursu                                                         Miejscowość i data

                                                                                                         

 

……………………………………………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

Galeria zdjęć