POLECAMY...

Zaopiekuj się moją mamą - Kyung-Sook

Konkurs literacko-plastyczny dla wielbicieli książek Zofii Staneckiej!

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

na ilustrację do książki Zofii Staneckiej

ORGANIZATOR:

:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

 

 

 

 1. Cel Konkursu

 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci
 • kształtowanie rozwoju poznawczego dzieci
 • rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci
 • zapoznanie z twórczością Zofii Staneckiej

 • rozbudzenie zainteresowania książką i czytelnictwem
 • zapoznanie z działalnością kulturalno-edukacyjną Biblioteki.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 do 6 lat)
  z terenu miasta Turku i powiatu tureckiego.

 

 1.  Po zapoznaniu się z twórczością Zofii Staneckiej, uczestnicy  wykonują ilustrację nawiązującą do twórczości pisarki, najbardziej znanej jako autorki książek z cyklu „BASIA…” Praca powinna być wykonana samodzielnie, zgodnie z tematem i wymogami Regulaminu. Nie może to być kopia ilustracji do książek Zofii Staneckiej.
 1. Praca powinna być wykonana bez pomocy osób dorosłych, wyłącznie kredkami (np. świecowe, ołówkowe, pastele) na kartce bloku technicznego małego formatu (A4).

Prosimy nie przyklejać prac na większe formaty.

Na odwrocie należy czytelnie umieścić: nazwę   Konkursu, imię
i nazwisko oraz wiek autora pracy,
imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna oraz nazwę przedszkola, do którego dziecko uczęszcza (w przypadku prac dzieci zgłaszanych za pośrednictwem przedszkola) lub adres i telefon kontaktowy rodzica/opiekuna (w przypadku prac dzieci składanych indywidualnie).

 1. Każdy z uczestników Konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 14 kwietnia na adres:

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, ul. Spółdzielców 4,

62-700 Turek, w godzinach: poniedziałek , czwartek od 9.00 do 17.00 oraz wtorek, środa, piątek od 9.00 do 16.00.

 

 

 

 1. Jury konkursowe powołane przez Organizatora wybierze najciekawsze prace, które zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Zostaną przyznane 3 nagrody,
  6 wyróżnień i wyróżnienia dodatkowe.

 

 

Kryteria oceny:

 • samodzielność wykonania pracy
 • zgodność z tematem
 • pomysłowość
 • estetyka pracy
 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21 kwietnia o godzinie 12.00
  w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku, ul. Spółdzielców 4 (Klub „Tęcza”)
  . Gościć będziemy Zofię Stanecką – autorkę książek z cyklu „Basia…”

Zaproszenie na uroczystość otrzymują wyłącznie uczestnicy nagrodzeni i wyróżnieni
w Konkursie wraz z opiekunami. Laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem placówek zgłaszających na Konkurs.

 

 

 1. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki (www.bibliotekapowiatowa.turek.pl) oraz na FB.

 

 1. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

 1.  Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania, publikowania
  i powielania prac w wydawnictwach lub na stronach internetowych.

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz podpisaniem Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 

 

 

Informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel. 723698636.

 


 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa w Konkursie na ilustrację do książki Zofii Staneckiej”, a w przypadku zdobycia przeze mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu.

 

 

 ………………………………………………………………….                                                                      

 

(data i CZYTELNY podpis opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu na ilustrację do książki Zofii Staneckiej.”.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

1.  Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Karol Adamek – e:mail:  inspektor@adamekk.com.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

5. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Uczestnik Konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

9. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

10. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.


 

 

Galeria zdjęć