POLECAMY...

Systemy baz danych kompletny podręcznik

Specialnie dla Przedszkolaków powiatowy konkurs "Miś lubi pomagać"

Regulamin XIV EDYCJI Powiatowego Konkursu Plastycznego

ph. „MIŚ LUBI POMAGAĆ"

 

ORGANIZATOR:

:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

 

 

 

 1. Cel Konkursu

 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci
 • kształtowanie rozwoju poznawczego dzieci
 • rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci
 • zachęcenie do czytania książek

 • rozbudzenie zainteresowania książką i czytelnictwem
 • zapoznanie z działalnością kulturalno-edukacyjną Biblioteki.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 do 6 lat)
  z terenu miasta Turku i powiatu tureckiego.

 

 1. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Miś lubi pomagać”. Zadaniem uczestników jest wykonanie ilustracji nawiązującej np. do pomocy chorym, niepełnosprawnym, starszym czy też osobom z Ukrainy. Praca powinna być wykonana samodzielnie, zgodnie z tematem i wymogami Regulaminu. Nie może to być żaden miś wzorowany na znanych bajkach.
 1. Praca powinna być wykonana bez pomocy osób dorosłych, wyłącznie kredkami (np. świecowe, ołówkowe, pastele) na kartce bloku technicznego małego formatu (A4).

Prosimy nie przyklejać prac na większe formaty.

Na odwrocie należy czytelnie umieścić: hasło tegorocznej edycji Konkursu, imię
i nazwisko oraz wiek autora pracy,
imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna oraz nazwę przedszkola, do którego dziecko uczęszcza (w przypadku prac dzieci zgłaszanych za pośrednictwem przedszkola) lub adres i telefon kontaktowy rodzica/opiekuna (w przypadku prac dzieci składanych indywidualnie).

 1. Każdy z uczestników Konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 22 listopada 2022 r. na adres:

 

                                    Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, ul. Spółdzielców 4,

62-700 Turek, w godzinach: poniedziałek , czwartek od 9.00 do 17.00 oraz wtorek, środa, piątek od 9.00 do 16.00.

 

 

 1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – 4-latki
 • II kategoria – 5-latki
 • III kategoria – 6-latki

 

oraz w dwóch kategoriach środowiskowych:

 • I kategoria – miasto Turek
 • II kategoria – powiat turecki.

 1. Jury konkursowe powołane przez Organizatora wybierze najciekawsze prace, które zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. W sumie zostanie przyznanych 6 nagród,
  6 wyróżnień i wyróżnienia dodatkowe.

 

 

Kryteria oceny:

 • samodzielność wykonania pracy
 • zgodność z tematem
 • pomysłowość
 • estetyka pracy
 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 30 listopada 2022 r. o godzinie 10.00
  w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku, ul. Spółdzielców 4 (Klub „Tęcza”)
  .

Zaproszenie na uroczystość otrzymują wyłącznie uczestnicy nagrodzeni i wyróżnieni
w Konkursie wraz z opiekunami. Laureaci są informowani za pośrednictwem placówek zgłaszających na Konkurs.

 

 1. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki (www.bibliotekapowiatowa.turek.pl) oraz na FB.

 

 1. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej
  z okazji obchodzonego 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia.

 

 1.  Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania, publikowania
  i powielania prac w wydawnictwach lub na stronach internetowych.

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz podpisaniem Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 

Informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel. 723698636.

 


 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa w Konkursie „Miś lubi pomagać”, a w przypadku zdobycia przeze mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu „Miś lubi pomagać”.

 

 

 ………………………………………………………………….                                                                      

 

(data i CZYTELNY podpis opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu „Miś lubi pomagać”.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

1.  Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Karol Adamek – e:mail:  inspektor@adamekk.com.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

5. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Uczestnik Konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

9. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

10. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.


 

 

Galeria zdjęć