POLECAMY...

Sztuka świata - najwybitniejsze dzieła malarstwa

Bogato ilustrowany album przedstawia reprodukcje dzieł znanych i ważnych twórców z całego świata, którzy wywarli głęboki wpływ na historię...

Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu tureckiego

W dniu 13.12.2019 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku , Bibliotekarze z Miasta i Powiatu uczestniczyli w wykładzie Profesora Grzegorza Leszczyńskiego i Doktor Weroniki Kosteckiej.

Prof. dr hab Grzegorz Leszczyński, kierow­nik Zakła­du Litera­tu­ry Popular­nej, Dziecię­cej i Młodzie­żo­wej, dyrek­tor Centrum Języka Polskie­go i Kultu­ry Polskiej dla Cudzo­ziem­ców Poloni­cum. Kieru­­je studia­­mi podyplo­­mo­­wy­­mi „Lite­­ra­­tu­­ra i książ­ka dla dzieci i młodzie­­ży wobec wyzwań nowocze­­sno­­­ści”.

Wydał kilka książek, m.in. Wielkie małe książ­ki (2015), Książ­ka i młody czyte­l­nik. Zbliże­­nia, oddale­­nia, dialo­­gi (2013, współautor M. Zając), Książ­ki pierw­sze. Książ­ki Ostat­nie?(2012), Bunt czyte­l­ni­­ków (2010), Magicz­na Biblio­­te­­ka (2007), Kultu­­ro­­wy obraz dziec­ka i dzieci­ń­stwa w litera­­tu­­rze drugiej połowy XIX i w XX wieku (2006), Litera­­tu­­ra i książ­ka dziecię­­ca (2003), Eleme­n­tarz litera­c­ki (2001), Młodo­­po­l­ska lekcja fanta­­zji (1990).

Jest człon­kiem honoro­wym Polskie­go Towarzy­stwa Wydaw­ców Książek oraz człon­kiem Polskiej Sekcji Inter­na­tio­nal Board on Books for Young People.

Profesor Grzegorz Leszczyński w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku przedstawił temat : „Książka- przechadzające się po gościńcu-zwierciadło młodości”. W sposób magiczny i niezapomniany poprowadził uczestników w świat przemijania, kontrastów jakim ulegamy w drodze życia, narodzin i śmierci, radości i smutku, otyłości a anoreksji , miłości i samotności. Profesor Leszczyński zaprezentował książki w których zostały poruszone tak trudne tematy, min.: „Głód” Martín Caparrós , „ Iza Anoreczka” a „Karolina XL” Marta Fox, „Jak ziarnka piasku” Joanna Jagiełło, „Tabletki na dorosłość” czy „Czarne jeziora”  Dorota Suwalska, „Koniec gry” Anna Onichimowska i wiele innych tytułów. Tematy w prezentowanej literaturze to problemy dotyczące nie tylko dorosłych ale i młodzież, która stykając się po raz pierwszy w życiu z takimi sprawami jak chociażby: AIDS, homoseksualizm, pedofilia, antysemityzm, anoreksja, głód , zapoznaje się z tematem a przede wszystkim ze swoimi odczuciami wobec problemu. Często młody człowiek po przeczytaniu takiej lektury otwiera się na dialog, ma odwagę mówić o swoich problemach, a być może uniknie samobójstwa.

Drugi wykład poprowadziła Doktor Weronika Kostecka, która od 2017 r. kieru­je Pracow­nią Badań Litera­tu­ry dla Dzieci i Młodzie­ży. Jest współau­tor­ką projek­tu studiów podyplo­mo­wych „Lite­ra­tu­ra i książ­ka dla dzieci i młodzie­ży wobec wyzwań nowocze­sno­ści”, w ramach których prowa­dzi zajęcia dotyczą­ce histo­rii i teorii baśni, litera­tu­ry inicja­cyj­nej oraz wielo­kul­tu­ro­wo­ści. Dlatego też, nie dziwi temat wykładu : „Wielokulturowość we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży”. Z ogromną pasją i zaangażowaniem Doktor Weronika Kostecka przeprowadziła nas przez świat książek bogatych w opowieść o pięknie wszelakich kultur ale i też o różnicach kulturowych, o stereotypach w odbiorze innych kultur jak nasza. Jak łatwo przychodzi określić kogoś o ciemnym kolorze skóry „czarnuchem”, a co gdybyśmy musieli zamieszkać , np. w Indiach i chodzić do tamtejszej szkoły, i bylibyśmy jedyną osobą o jasnej karnacji skóry, czy określanie nas „białasem” byłoby obraźliwe? Jak brak tolerancji, zrozumienia może zniszczyć nie jedno życie. W podróży przez tak trudne tematy mogą pomóc nam takie tytuły jak z cyklu Baśnie z całego świata ”Żółty smok” , Czerwonobrody Czarodziej”, „Dar Totemów”, Cudowna studzienka” oraz „Jak ciężko być Królem” Iwona Chmielewska, „ Dziesięć stron świata” Anna Onichimowska , „ Basia i kolega z Haiti” Zofia Stanecka, „ Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo” Grzegorz Gortat, „Chłopiec z ostatniej ławki” Onjali Q. Rauf, „Ela- Sanela” Katarzyna Pranić, i wiele innych.

Dziękujemy serdecznie za możliwość udziału w podroży po trudnych tematach i podpowiedzi jaką lekturę zaproponować czytelnikowi , aby pomóc mu w zderzeniu z rzeczywistością.

 

Galeria zdjęć