POLECAMY...

Księgi Jakubowe - Olga Tokarczuk

Deklaracja dostepności

Wstęp

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.bibliotekapowiatowa.turek.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.12.2014 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-26-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biblioteka@powiat.turek.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Lokal Powiatowej Biblioteki Publicznej znajduje się przy ul. Spółdzielców 4, tj. Budynek Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej Tęcza w Turku. Dysponujemy podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal znajduje sie na parterze.i. Przed budynkiem  wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku nie zatrudnia tłumacza języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Powiatową Biblioteką Publiczną w Turku za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: biblioteka@powiat.turek.pl

- e-puap: www.epuap.gov.pl

- przy pomocy osoby trzeciej osobiście lub na numer telefonu: 723 698 636

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.