POLECAMY...

Inne tonacje ciszy - Mróz R.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

ul.Tadeusza Kościuszki 6, 62-700 Turek

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r (z póż. zm.)., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z póż. zm.) oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. rejestrowania wypożyczeń (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);

 2. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych książek i innych materiałów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 3. informowania o nieterminowych zwrotach książek (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

 5. prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 6. informowania na życzenie o nowych pozycjach książkowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);

 7. w przypadkach nie związanych z podstawową działalnością administratora danych Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane tylko za twoją każdorazowo udzielną zgodą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).

 8. rozpatrzenia i realizacji ofert i zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 9. zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia warsztatów, konkursów, zajęć artystycznych i kulturalnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO)

Przekazywanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);

 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;

 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Czas przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, oraz w trakcie trwania warsztatów, konkursów, zajęć artystycznych i kulturalnych, w których będziesz brał udział a także w celach archiwalnych oraz na wypadek prawnej potrzeby przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa nie dłużej jednak niż przez 5 lat od daty upływu ważności karty.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług biblioteki jest dobrowolne ale konieczne do zarejestrowania czytelnika i obsługi wypożyczeń. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie z usług biblioteki.

Prawo do skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych przez administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Kontakt do inspektora ochrony danych

tel. 506 366 906, e-mail: inspektor@adamekk.com