POLECAMY...

Thinking in Java - Eckel B.

Rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

 

„Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej”

 

 1. Organizatorem konkursu jest   Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

   Cele konkursu:

 • Promowanie twórczości dziecięcej,

 • Zachęcanie do poznawania literatury polskiej,
 • Rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych.

 1. Zasady uczestnictwa:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do jednego z utworów M. Konopnickiej

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Turku i Powiatu Tureckiego

 • Na konkurs mogą zostać zgłoszone tylko prace wykonane indywidualnie;
 • Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę plastyczną w formacie A4,
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób:

Imię i nazwisko dziecka,

Wiek, klasa, adres zamieszkania i numer telefonu Rodzica lub Opiekuna prawnego

Tytuł wiersza.

 • Technika pracy dowolna (rysunek, kolaż, grafika, wydzieranka, malarstwo, itp.), do wykonania prac nie używamy produktów sypkich, takich jak: ryż, kasza, makaron, itp. oraz plasteliny;

 • Prace konkursowe będą oceniane w dwóch  kategoriach:

- kategoria I – kl. I-III

- kategoria II – klasy IV-VI

 

 1. Kryteria oceny prac

 • Zgodność pracy z tematem i zasadami konkursu;

 • Estetyka wykonanych prac;
 • Oryginalność i pomysłowość;
 • Walory artystyczne, takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania;

 1. Terminy

 • Prace z dopiskiem Konkurs „Ilustracja do wybranego utworu M. Konopnickiej” należy dostarczyć do dnia 25 maja 2022 roku do siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej lub przesłać na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Spółdzielców 4

62-700 Turek

 • Prace wysłane pocztą powinny dotrzeć do adresata do 25.05.2022 r.

 1. Wręczenie laureatom dyplomów oraz nagród nastąpi  01 czerwca 2022 roku .
 2. Postanowienia końcowe

 • Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez Organizatora konkursu;

 • Organizator przewiduje 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz  wyróżnienia według uznania komisji konkursowej.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji prac w celu promocji konkursu;
 • Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych (imię i nazwisko oraz klasa i szkoła) i wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas wręczania nagród, w celu promocji konkursu;
 • Decyzje komisji są ostateczne, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje przewodniczący komisji konkursowej.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku.

Załącznik nr 1 do regulaminu      konkursu    

                                                                                                                         „Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej”

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu „Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej”

 

Informacja o uczestniku:

Imię i nazwisko:

Nazwa Szkoły i klasa

Adres korespondencyjny:

Tel. Kontaktowy:

Adres e-mail:

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

Galeria zdjęć