POLECAMY...

Siła nawyku - Duhigg Charles

KONKURS NA LOGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

 

I. Informacje :

 

1.Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

 

2.Cel konkursu:

Uzyskanie oryginalnego projektu logotypu Biblioteki , które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku i będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczone będzie na : papierze firmowym, plakatach, ulotkach, ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych, gadżetach okolicznościowych, grafice internetowej, nośnikach reklamy zewnętrznej.

 

3.Projekty logo nie mogą naruszać dobrych obyczajów, ani praw osób trzecich-w szczególności praw autorskich.

 

II. Warunki uczestnictwa :

 

1.Konkurs ma charakter jednoetapowy. Skierowany jest do: osób powyżej 12 roku życia posiadających umiejętności tworzenia grafiki komputerowej.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a)dostarczenie projektu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III i V niniejszego regulaminu,

b)dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 1):

·akceptacji postanowień regulaminu konkursu,

·że jest się autorem pracy nadesłanej na konkurs i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że ponosi się pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń,

·o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

·o wyrażeniu zgody, by projekt logo został upubliczniony w mediach, a w szczególności w Internecie,

c)złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo–w szczególności we wskazanych w Regulaminie konkursu polach eksploatacji (Załącznik nr 2),

d)za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w pkt. b oraz c składają przedstawiciele ustawowi (Załącznik nr 3),

e)wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

 

III. Forma prezentacji pracy konkursowej:

1.Projekt logo należy składać w następujących formatach:

a)kolorowy wydruk na papierze formatu A4 (dostarczamy osobiście lub pocztą tradycyjną) oraz na nośniku elektronicznym na płycie CD  lub pocztą elektroniczną (biblioteka@powiat.turek.pl) zapisany w formacje JPG i PDF w wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym. Pliki muszą dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości,

a)każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę,

b)projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym,

c)nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który umożliwiałby identyfikację autora.

 

IV. Ocena prac:

1.Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a)walory artystyczne: spełnienie warunku opisanego w I pkt 3., pomysł, czytelność,

b)walory graficzne: profesjonalizm,

c)walory użytkowe: możliwość edycji.

2.Zgłoszenia niekompletne lub prace niespełniające któregokolwiek z warunków będą dyskwalifikowane.

3.Oceny prac dokona komisja, powołana przez Organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna.

4.Komisja zastrzega sobie prawo do niepodawania uzasadnienia swojego werdyktu.

V. Miejsce i termin składania prac :

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku;

ulica Spółdzielców 4

62-700 Turek

1.Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: Konkurs na logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

2.Termin nadsyłania prac do 01 grudnia 2021r.- liczy się data stempla pocztowego. Prace można dostarczyć osobiście do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

3.Prace konkursowe nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

4.Projekty nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

VI. Rozstrzygniecie konkursu:

1. O dacie ogłoszenia zwycięskiej pracy i uroczystym wręczeniu nagród. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku, ul. Spółdzielców 4, w Turku, uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni.

2.Wyniki zostaną podane na stronie: www.bibliotekapowiatowa.turek.pl oraz FB Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureata konkursu, a także wszystkich prac konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

 

VII. Nagroda:

1.W konkursie zostaną przyznane  nagrody rzeczowe.

Nagroda główna stanowi gratyfikację za przekazanie wszelkich praw majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu.

2.Nagroda zostanie przekazana po podpisaniu umowy na przeniesienie autorskich praw majątkowych, zawartej z organizatorem na opracowanie znaku graficznego.

3.Nagroda zostanie uroczyście wręczona w siedzibie Biblioteki autorowi nagrodzonego projektu . Zwycięzca konkursu, z chwilą podpisana umowy

na przeniesienie autorskich praw majątkowych na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Turku

a)Zobowiązuje się przenieść na Organizatora konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do logo stanowiącego najlepszą pracę konkursową w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

b)utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką

komputerową lub przy pomocy rzutnika,

c)wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora),przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

d)publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach,

e)nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji

lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu,

f)Wyraża zgodę na anonimowe (to jest bez podawania imienia i nazwiska autora), rozpowszechnianie loga stanowiącego zwycięską pracę konkursową,

g)zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych przeciwko Organizatorowi konkursu przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jej praw w związku z korzystaniem przez Organizatora konkursu z autorskich praw majątkowych do loga stanowiącego zwycięską pracę konkursową,

h)przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust niniejszego punktu obejmuje obszar całego świata i nie jest ograniczona czasowo.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

a)kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa,

b)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu,

c)przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich,

d)Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych,

e)zgłoszenie projektu w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

 

 

 

Załącznik nr 1 Do regulaminu konkursu na projekt graficzny logo

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

Dane uczestnika konkursu:

 

Imię i nazwisko autora:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

Data urodzenia: ..........................................................................................

 

Adres do korespondencji:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

Numer telefonu: .........................................................................................

 

Adres-mail: ……………………………………………………………………..

 

………………………………………………

(data i podpis uczestnika konkursu)

 

OŚWIADCZENIA

1.Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs

graficzny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w

przypadku stwierdzenia takich naruszeń.

Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym

innym konkursie.

 

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem, o którym mowa powyżej.

 

3.Zgadzam się, aby mój projekt logo został upubliczniony w mediach,

a w szczególności w Internecie.

 

............................................

data, podpis

Załącznik nr 2 Do regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu

Autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 (z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

..................................

data, podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 Do regulaminu konkursu na projekt graficzny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

 

Ja niżej podpisany/a...........................jako przedstawiciel ustawowy nieletniego.............................................................wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Oświadczam, że autorem pracy nadesłanej na konkurs graficzny logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku jest

....................................................................................................... i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie.

 

Wyrażam zgodę :

-na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektu

-na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku  w szczególności we wskazanych w regulaminie konkursu polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

-aby projekt logo został upubliczniony w mediach, a w szczególności w

Internecie.

 

 

...................................

podpis przedstawiciela ustawowego


 

Galeria zdjęć