POLECAMY...

Angielski krok po kroku

ANGIELSKI Krok po kroku to kurs do kompleksowej nauki języka angielskiego, od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego (A1 - B1). Polecany jest osobom...

Zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU

 

„NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA WIELKANOCNE

w CZASACH EPIDEMII”

 

 

1.   Organizator konkursu:

      Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku

 

2.   Cel konkursu:  

     - kształtowanie  umiejętności  redagowania oryginalnych tekstów życzeń,

     - rozwijania aktywności twórczej uczniów,

     - uwrażliwienie na piękno języka polskiego.

 

    

4. W  konkursie biorą  udział   uczniowie  klas  IV, V i VI  wszystkich  szkół 

    podstawowych miasta Turku i powiatu tureckiego.

   

5.   Jury powołane przez organizatora oceniać będzie pomysłowość, oryginalność, niekonwencjonalność tekstu, poprawność językową i samodzielność.

6.  W konkursie mogą brać udział prace wykonane indywidualnie, nigdzie nie opublikowane i nie nagradzane.

                            

6.   O terminie rozstrzygnięcia poinformujemy. Zostaną przyznane trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.

 

7.   Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę w formacie PDF lub

     programie WORD, tekst  wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać

     mailowo na adres      biblioteka@powiat.turek.pl  do 23 marca 2021 r.

8. Organizator nie zwraca prac, biorących udział w konkursie i zastrzega sobie prawo

    do nieodpłatnej publikacji wybranych.

 

9. Przystąpienie do konkursu stanowi jednocześnie wyrażenie zgody przez rodziców

     lub prawnych opiekunów uczestników konkursu, na przetwarzanie danych

     osobowych uczestników na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu stanowi

     załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu

„Najpiękniejsze życzenia wielkanocne w czasach epidemii”

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

  1. Ewentualne dane osobowe uczestników konkursu określonego w Regulaminie będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyboru laureatów oraz ewentualnej promocji wydarzenia i zaprezentowania laureatów w lokalnych mediach.

 

  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu na poziomie powiatowym jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku z siedzibą w Turku przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

 

  1. Kategorie danych osobowych jakie mogą być przetwarzane to: imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, miejscowość.

 

  1. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz w celach archiwalnych.

 

  1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników konkursu mają prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda); dostępu do danych, sprostowania: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  1. Kontakt do inspektora ochrony danych:   Karol Adamek

            tel. 506 366 906,   e-mail: inspektor@adamekk.com

 

Załącznik nr 2 do regulaminu      konkursu    

                                                                                                                         „najpiękniejsze życzenia Wielkanocne w czasach epidemii”

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Formularz zgłoszenia do konkursu „Najpiękniejsze życzenia wielkanocne w czasach epidemii”

 

Informacja o uczestniku:

Imię i nazwisko:

Nazwa Szkoły i klasa

Adres korespondencyjny:

Tel. Kontaktowy:

Adres e-mail:

Imię i nazwisko opiekuna

 


 

Galeria zdjęć