POLECAMY...

Angielski krok po kroku

ANGIELSKI Krok po kroku to kurs do kompleksowej nauki języka angielskiego, od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego (A1 - B1). Polecany jest osobom...

NOC SÓW - zapraszamy

Turkowska Grupa Lokalna OTOP, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, Muzeum Miasta Turku oraz Nadleśnictwo Turek

ogłaszają

konkurs literacki pod tytułem :

„Moje wymarzone spotkanie z Sową”

W ramach wydarzenia „Noc Sów 2020 – Na ratunek Płomykówce”.

 

Konkurs adresowany jest do Młodzieży w wieku szkolnym 11-15 lat

 (kl. VI-VIII).

Celem konkursu jest:

 • Przybliżenie sylwetki SOWY:  jako ptaków żyjących blisko nas, znaczenia dla środowiska, ich potrzeby i ciekawostki z życia, piękno tak mało znanych ptaków.
 • Promowanie działalności Turkowskiej Grupy Lokalnej OTOP oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku
 • Stworzenie wydarzenia literackiego
 • Aktywizacja młodzieży do udziału w wydarzeniach lokalnych

 

 1. Organizatorem konkursu literackiego jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku w ramach współpracy z Turkowską Grupą Lokalną OTOP z okazji wydarzenia : „Noc Sów 2020 – Na ratunek Płomykówce”.
 2. Na Konkurs należy nadesłać lub dostarczyć osobiście krótkie opowiadanie  w formie wydruku komputerowego, w formacie A4, napisane czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki –12, interlinia –1,5, marginesy –2,5. Praca nie powinna być dłuższa niż 2 strony formatu A4.
 3. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
 4. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy umieścić na dołączonej kopercie, wewnątrz której należy umieścić oświadczenie wraz z danymi osobowymi autora (załącznik do regulaminu).
 5. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jedno opowiadanie.
 6. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

 • więcej niż jedno opowiadanie,
 • opowiadania nie spełniające wymagań z punku 2,
 • utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła,
 • zestawy bez podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe.

 1. Prace konkursowe prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 2 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Tadeusza Kościuszki 6

62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs literacki „Moje wymarzone spotkanie z Sową”.

 

 1. W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.
 2. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
 3.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 7 marca 2020 roku podczas wydarzenia „Noc Sów 2020 – Na ratunek Płomykówce”, odbywającego się w Muzeum Miasta Turek o godz.: 16.00. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.
 4.  Obecność w powyższym wydarzeniu (wymienionym w punkcie 10) osób, których opowiadania zostały nagrodzone w Konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.    
 5.  Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
 6.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7.  Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, stanowiącego załącznik do regulaminu.
 8.  Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 723 698 636 w godzinach od 9.00 do 16.00 lub osobiście w Powiatowej Bibliotece Publicznej, ul. Tadeusza Kościuszki 6, Turek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika
Konkursu Literackiego „Moje wymarzone spotkanie z Sową”

 

 

 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Publiczna w Turku.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji uczestnictwa w Konkursie oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu – na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
 3. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 8. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
(dot. autora, który nie osiągnął pełnoletniości)

Imię i nazwisko autora pracy
………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………
 

Godło (pseudonim): …………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna prawnego


………………………………………………………………………………………………


Numer telefonu opiekuna prawnego: ……………………………….

 

Adres email opiekuna prawnego: ……………………………………

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a przesłane prace konkursowe są wynikiem samodzielnej pracy autora.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu literackiego

„Moje wymarzone spotkanie z Sową” i akceptuję jego wszystkie warunki.

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Wyrażam zgodę na udział:

 

…………….……………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko autora pracy)

 

…………………………………...………………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA, CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

 

 

 

 


 

Galeria zdjęć